Algemene voorwaarden StartNuOp
 

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via [email protected]

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01: Definities
Artikel 02: Toepasselijkheid
Artikel 03: Het aanbod
Artikel 04: De overeenkomst en toegang tot de dienst
Artikel 05: Geheimhouding
Artikel 06: Herroepingsrecht
Artikel 07: De prijs
Artikel 08: Levering en uitvoering 
Artikel 09: Duur en opzegging overeenkomst
Artikel 10: Betaling en incassokosten
Artikel 11: Wijzigen opdracht en meerwerk
Artikel 12: Klachtenregeling
Artikel 13: Intellectueel eigendom
Artikel 14: Aansprakelijkheid
Artikel 15: Overmacht
Artikel 16: Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van StartNuOp.
 2. StartNuOp: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten -op afstand- aan de klanten aanbiedt. Tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75964988 en gevestigd te (6678 MB) Oosterhout aan de Oude Groenestraat 6-c26. 
 3. Klant: degene die een dienst of product afneemt van StartNuOp in de hoedanigheid als ondernemer of natuurlijk persoon. 
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen StartNuOp en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of StartNuOp in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 11. Website: www.startnuop.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van StartNuOp en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen StartNuOp en de klant tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met StartNuOp, een bevestiging via de e-mail, bericht of via een ander kanaal of door middel van (betaling van) een aankoop verklaart de Klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing. 
 5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en StartNuOp. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. 
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van eĢeĢn of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Alle door StartNuOp gemaakte aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een dienst af te nemen. 
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod, op de website en/of in de offerte vermeld.
 3. Eventuele offertes die specifiek opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door een (toekomstige) klant gegeven worden. 
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Een aanbod en/of een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten. 
 6. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbod. Deze gegevens worden conform de geldende privacyverklaring op de website van StartNuOp verwerkt. StartNuOp mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen. 
 7. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden StartNuOp niet.

Artikel 4. De overeenkomst en toegang tot de dienst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van (schriftelijke) aanvaarding van de offerte, betaling van het volledige bedrag of door ondertekening van een overeenkomst. 
 2. StartNuOp zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt StartNuOp onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door StartNuOp is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 4. StartNuOp kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien StartNuOp op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. De Klant stelt StartNuOp op de hoogte van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en/of overige informatie. 
 7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan StartNuOp zijn verstrekt of indien de eventuele aanbetaling niet is voldaan, is StartNuOp niet gehouden aan de overeengekomen termijnen en heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of andere opdrachten voorrang te geven. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.
 8. Indien door StartNuOp of door StartNuOp ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of op een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de gewenste en benodigde faciliteiten.
 9. De Klant krijgt toegang tot de (online) leeromgeving door zich te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie en na betaling direct toegang tot deze omgeving. 
 10. De Klant dient te allen tijde het gehele bedrag te voldoen, indien de Klant de overeenkomst tussentijds beëindigd leidt dit niet tot restitutie van (een deel van) het bedrag. 
 11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen Klanten onderling communiceren in de leeromgeving. De Klant mag in de leeromgeving geen spam, discriminerende of anderzijds ongewenste mededelingen versturen. Indien de klant in strijd handelt met deze bepaling dan kan dit resulteren in onmiddellijke ontzegging van de toegang van en gebruik van de diensten. 

Artikel 5. Geheimhouding

 1. StartNuOp heeft te allen tijde het recht om een klant te weigeren indien zij van mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien de klant beter door een ander geholpen kan worden. 
 2. Beiden partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen er besproken is tijdens de gesprekken en/of bij de uitvoering van de opdracht. De geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de informatie openbaar te maken. 
 3. StartNuOp bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden. 
 4. De klant kan een verzoek bij StartNuOp indienen om alle gegevens en informatie die in het bezit is van StartNuOp te verwijderen.
 5. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen dienen elkaar hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst tot 14 dagen na de aanvraag daarvan kosteloos annuleren. Bij annuleringen of verzettingen na genoemde termijn is StartNuOp gerechtigd om kosten in rekening te brengen gelet op het feit dat StartNuOp reeds werkzaamheden heeft uitgevoerd. StartNuOp hanteert hiervoor de volgende staffel: 
  1. Tot 2 weken na de betaling dan wel na het aanschaffen van een dienst kan de klant kosteloos annuleren en geldt het principe “niet goed – geld terug”.
  2. Indien de klant na deze twee weken annuleert is de klant het gehele verschuldigde bedrag verschuldigd 
 2. StartNuOp mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in dit artikel genoemde bedenktijd en de genoemde staffel zijn ook van toepassing indien een klant een uitvoeringsdatum wil verzetten. Immers kan een bepaalde dienst op andere dagen duurder zijn en is StartNuOp gerechtigd om de meerkosten bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en prijswijzigingen in de aanloop van een cursus. 
 2. In afwijking van het voorgaande lid kan StartNuOp producten of diensten waarvan prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar StartNuOp geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die StartNuOp maakt in het kader van de overeenkomst voor vergoeding in aanmerking. Daaronder begrepen reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten.
 5. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor gevolgen van druk- en spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- of spelfouten is StartNuOp niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. In afwijking van dit artikel kan StartNuOp elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren. 

Artikel 8. Levering en uitvoering

 1. StartNuOp zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van producten en bij beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. StartNuOp zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. Zij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat. 
 3. Klant zorgt dat ze tijdig alle informatie en/of materialen aan StartNuOp verstrekt, die noodzakelijk zijn voor StartNuOp om de opdracht uit te voeren.
 4. Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag StartNuOp de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. StartNuOp is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat StartNuOp is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent StartNuOp aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 6. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten van StartNuOp. 
 7. StartNuOp is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is. 

Artikel 9. Duur en opzegging overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzegging’. 
 2. De Klant kan gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst gemotiveerd, en al dan niet met gebruikmaking van het op de website aan de Klant ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, de overeenkomst ontbinden. 
 3. StartNuOp is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Dit geldt ook indien de overeenkomst tussen StartNuOp en de docent komt te vervallen. Bij opzegging door StartNuOp is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd. 
 4. In aanvulling op bovenstaande is StartNuOp te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: 
  1. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; 
  2. StartNuOp van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan StartNuOp of derden kunnen toebrengen.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. StartNuOp verwijdert bij opzegging het Account. StartNuOp is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken. 

Artikel 10. Betaling en incassokosten

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bezwaren dienen binnen deze termijn gemeld te worden echter schort dit de betalingsverplichting van de Klant niet op. Klant is zich bewust dat zij pas toegang krijgen tot de online leeromgeving als de betalingsverplichting is voldaan. 
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan StartNuOp te melden. Bij niet tijdig melden van onjuistheden zijn eventuele risico’s voor de klant.
 3. Indien StartNuOp om wat voor reden dan ook een bedrag aan een klant verschuldigd is dan heeft zij het recht om dit bedrag te verrekenen met een nog openstaande factuur. Dit recht heeft de klant niet en zij kan nimmer (een deel van) de factuur verrekenen. 
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door StartNuOp is gewezen op de te late betaling en StartNuOp de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is StartNuOp gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
  1. 15% over de eerste € 2.500;
  2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  5. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 5. De volledige vordering van StartNuOp op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt. 
  2. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
  3. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

Artikel 11. Wijziging opdracht en meerwerk

 1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt. 
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en StartNuOp zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
 3. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 4. StartNuOp kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. StartNuOp zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 5. StartNuOp mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en binnen 30 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij StartNuOp.
 2. Klachten geven niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. Noch kan de klant hierdoor een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst bedingen. 
 3. Bij StartNuOp ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door StartNuOp binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. StartNuOp heeft in ieder geval 30 dagen de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. StartNuOp en diens partners behoudt alle intellectuele absolute rechten waaronder de auteursrechten op de gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, bovengenoemde door derden zijn samengesteld of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. De klant verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die voor het uitvoeren van de diensten van StartNuOp worden gemaakt. Deze licentie zal slechts gelden indien de klant aan zijn financiële verplichtingen voldoet en zolang de overeenkomst gesloten is. Daarnaast mag dit recht niet overgedragen worden aan derden en kan er bij elke overeenkomst schriftelijk afgeweken worden van dit artikel zodat er een onbeperkte licentie ontstaat.  
 3. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StartNuOp. 
 4. Alle content en cursussen zijn bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
 5. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van StartNuOp worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Indien een Klant in beperkte mate content wil delen dan moet hiervoor toestemming verkregen zijn van StartNuOp en dient te allen tijde de naam van StartNuOp vermeld te worden en/of van de betreffende docent.  
 6. Het is de Klant niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
 7. Alles dat StartNuOp levert, blijft eigendom van StartNuOp totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 8. Als StartNuOp haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan StartNuOp om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat StartNuOp deze terug kan nemen.
 9. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. StartNuOp is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle overeengekomen opdrachten geldt dat StartNuOp een inspanningsverplichting heeft. StartNuOp kan nimmer een resultaat garanderen. Indien een klant StartNuOp aansprakelijk wil stellen dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Elk recht van de klant om StartNuOp aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 
 3. StartNuOp is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een (ernstige) tekortkoming of opzet van StartNuOp. StartNuOp kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor gevolgschade.
 4. StartNuOp is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem, de website, de app en/of de leeromgeving. 
 5. De Klant vrijwaart StartNuOp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. Derden kunnen derhalve StartNuOp niet aansprakelijk stellen. 
 6. Indien StartNuOp aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot: 
  1. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van StartNuOp minus het eigen risico. 
  2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

Artikel 15. Overmacht

 1. StartNuOp hoeft haar verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar StartNuOp geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. 
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.

Artikel 16. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen StartNuOp en de Klant.
 3. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. 
 4. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanningen niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland. 
Download Algemene Voorwaarden